Menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THUIS TROUWEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Activiteit(en):                            het organiseren van (thuis) bruiloften

Thuis Trouwen:                         gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Eline de Groot en Willeke Hoekstra handelend onder de naam “Thuis Trouwen”, gevestigd te Groningen, aan de Vismarkt 56 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 80124178

Algemene Voorwaarden:       onderhavige algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:                        diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Thuis Trouwen een bruiloft organiseert of daartoe keuzes maakt. Totdat een Overeenkomst tot stand is gekomen wordt Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier:                              diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert aan Thuis Trouwen.

Wederpartij:                              de Leverancier en/of Opdrachtgever.

Partij/Partijen:                          Thuis Trouwen en/of de Opdrachtgever en/of Leverancier.

Overeenkomst:                        de Overeenkomst tussen Thuis Trouwen en/of de Leverancier en/of de Opdrachtgever.

Annulering:                                de in schriftelijke vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden. 

(Werk)dagen:                            met dagen worden bedoeld kalenderdagen. Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten gesloten met Opdrachtgevers en/of Leveranciers ten behoeve van Activiteiten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Activiteiten met Thuis Trouwen.
 • Door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene Voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Thuis Trouwen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Thuis Trouwen zijn aanvaard.
 • Indien enige bepaling of gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

Artikel 3 – Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van Thuis Trouwen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbiedingen van Thuis Trouwen mogen zonder toestemming van Thuis Trouwen niet worden vermenigvuldigd, doch aan derden ter inzage worden gegeven.
 • De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW.  
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax) een aanbod van Thuis Trouwen aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt van Thuis Trouwen schriftelijk een bevestiging van de Overeenkomst. Deze opdrachtbevestiging dient de Opdrachtgever ondertekend te retourneren.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte/ het voorstel opgenomen aanbod is Thuis Trouwen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thuis Trouwen anders aangeeft. 
 • Het staat Thuis Trouwen altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal Thuis Trouwen dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.
 • Aanbiedingen en offertes /voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 • Indien Thuis Trouwen de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog voordat de Overeenkomst schriftelijk door Thuis Trouwen is bevestigd, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
 • Indien een Overeenkomst tot stand komt met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Thuis Trouwen tegen een ieder van hen recht op nakoming van het geheel.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Thuis Trouwen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.    
 • Thuis Trouwen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, bijvoorbeeld bij het uitblijven van leveringen door toeleveranciers, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet limitatief. Thuis Trouwen zal haar uiterste best doen de gevolgen van de overmacht te beperken door de nodige maatregelen te treffen.
 • Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding of offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Thuis Trouwen overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Thuis Trouwen gewenste vorm en wijze. Thuis Trouwen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet correct en/of tijdig aanleveren van de benodigde gegevens en bescheiden.
 • De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Thuis Trouwen onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Thuis Trouwen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Thuis Trouwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Thuis Trouwen bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 • De Opdrachtgever zal de door Thuis Trouwen noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Thuis Trouwen in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten, tenzij dit tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient alsdan ervoor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. 
 • De uit de vertraging in de uitvoering van Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Thuis Trouwen in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Thuis Trouwen schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
 • De Opdrachtgever dient op de dag van de Activiteit zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Thuis Trouwen en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de locatie van de Activiteit op meer dan anderhalf uur rijden van de woning van Thuis Trouwen is gelegen dan zal Thuis Trouwen de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Thuis Trouwen en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
 • De Opdrachtgever geeft toestemming aan Thuis Trouwen tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Thuis Trouwen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de Opdrachtgever ten behoeve van de Overeenkomst zelf met leveranciers contracteert dan dient Thuis Trouwen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Activiteit daarover schriftelijk te worden geïnformeerd, waarbij ook de inhoud van de met de leverancier gemaakte afspraken bekend dient worden gemaakt. Voor alle wijzigingen nadien kan door Thuis Trouwen een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 • Thuis Trouwen is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 9.1 en nadat en zolang Thuis Trouwen beschikt over alle voor de uitvoering benodigde voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens en bescheiden. Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Thuis Trouwen redelijkerwijs verwacht kan worden.
 • Thuis Trouwen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Thuis Trouwen heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Thuis Trouwen het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Zo mogelijk en/of nodig zal Thuis Trouwen hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen. Indien de door Thuis Trouwen ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen, verband houdende met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het tussen Partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 • Opdrachtgever vrijwaart Thuis Trouwen dan wel de door Thuis Trouwen ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Voorts geldt dat Thuis Trouwen in geen geval aansprakelijk is voor aanspraken van derden jegens andere personen, zoals toeleveranciers, die worden ingeschakeld door en voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Thuis Trouwen als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Thuis Trouwen of een werknemer van haar die daartoe schriftelijk gemachtigd is en deze aan Opdrachtgever bevestigd is door Thuis Trouwen. Thuis Trouwen behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen af te nemen waarvoor zij een dergelijk bevestiging niet gegeven heeft.
 • Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken zal hij daartoe niet eerder overgaan dan daarover met Thuis Trouwen overeenstemming te hebben bereikt. 

Artikel 6 – Prijzen, wijzigingen en meerwerk

 • Thuis Trouwen heeft het recht om ingeval van stijgende kostenbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.
 • Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thuis Trouwen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Thuis Trouwen is niet aansprakelijk voor de schade die uit de vertraging voortvloeit.
 • Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever. Thuis Trouwen zal de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Thuis Trouwen zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Thuis Trouwen kunnen worden toegerekend. 
 • Thuis Trouwen behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Thuis Trouwen zal de prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mededelen en toelichten. 
 • Het is Thuis Trouwen toegestaan het overeengekomen bedrag te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Thuis Trouwen, dat in redelijkheid niet van Thuis Trouwen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Thuis Trouwen zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Thuis Trouwen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 – Honorarium

 • Het overeengekomen honorarium van Thuis Trouwen is exclusief onkosten van Thuis Trouwen en exclusief declaraties van door Thuis Trouwen ingeschakelde derden.
 • De door Thuis Trouwen gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,19 cent per kilometer.

Artikel 8 – Leveringstermijnen

 • Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Thuis Trouwen.
 • Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Thuis Trouwen. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Betaling

 • Na het afsluiten van de Overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschotbetaling plaats van 40 % van het overeengekomen bedrag. De Opdrachtgever ontvangt op de laatste dag van de maand voor de Activiteit een tweede factuur met het resterende bedrag (60 %) van het overeengekomen bedrag. Dit bedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Thuis Trouwen is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Thuis Trouwen is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen ter zijner laste zonder dat deze door Thuis Trouwen hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.500,00. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Thuis Trouwen te melden.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Thuis Trouwen verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle vorderingen die Thuis Trouwen heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, alsmede is Thuis Trouwen bevoegd de verdere nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.
 • Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande koopsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 • Zonder uitdrukkelijk toestemming van Thuis Trouwen is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Thuis Trouwen op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op Thuis Trouwen, uit welke hoofde dan ook. 
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Thuis Trouwen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 10 – Onderzoek, klachten en reclames

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de datum van de plaatsgevonden Activiteit schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Thuis Trouwen te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Thuis Trouwen ter zake van die tekortkomingen vervalt. 
 1. Reclames betreffende facturen van Thuis Trouwen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Thuis Trouwen ter zake daarvan vervalt.
 1. Geringe, in de betrokken branche gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of kwaliteit vormen nimmer grond van reclame. 
 1. Een reclame van de Opdrachtgever schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en eventuele andere Overeenkomsten niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening. 
 1. Thuis Trouwen dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand. 

Artikel 11 – Annulering, ontbinding, beëindiging en opschorting van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de Overeenkomst te annuleren. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Thuis Trouwen gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maan. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Thuis Trouwen heeft bereikt.
 1. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Opdrachtgever, heeft Thuis Trouwen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Thuis Trouwen zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 1. Thuis Trouwen heeft ten alle tijden het recht een Overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Thuis Trouwen heeft tevens het recht een Overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
 1. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Thuis Trouwen gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten Overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige Partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 1. Thuis Trouwen is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomsten rechten, in de navolgende gevallen:
 2. indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Thuis Trouwen gesloten Overeenkomst of daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 3. indien goede groot bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Thuis Trouwen te voldoen;
 4. in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij, waaronder begrepen overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.
 1. In elk van de in artikel 11.6 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Thuis Trouwen op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van Thuis Trouwen.
 1. Thuis Trouwen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en schade

 1. Thuis Trouwen sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit: 
 2. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een Activiteit, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen. 
 3. Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van de Activiteit betrokken derden. 
 4. Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Activiteit betrokken derden. 
 5. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Thuis Trouwen en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Thuis Trouwen kunnen worden toegerekend. 
 6. Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een Activiteit, op locatie dan wel op het nautische gebied. 
 7. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een Activiteit. 
 8. Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een Activiteit is voor rekening en risico van betreffende leverancier.
 9. Schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever.
 1. Thuis Trouwen is enkel aansprakelijk voor directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximum van eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,- (zegge vijfduizend euro). 
 1. Een tekortkoming van Thuis Trouwen is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kans van een leidinggevende functionaris.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thuis Trouwen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Thuis Trouwen toegerekend kunnen worden, 3)de  redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Thuis Trouwen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
 1. Ingeval aansprakelijkheid van Thuis Trouwen in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Thuis Trouwen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Thuis Trouwen voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verband houden met de (uitvoering van) de Overeenkomst.
 1. De Wederpartij is aan verantwoordelijk voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn voorgeschreven.
 1. De wedepartij is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 1. Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Thuis Trouwen bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Wederpartij.
 1. Thuis Trouwen verplicht Opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van de Wederpartij op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.
 1. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever, waaronder wegens schade, vervalt indien de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1.  De Wederpartij houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. De Wederpartij is gehouden persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving. De Wederpartij verlangt geen gegevens van Thuis Trouwen die Thuis Trouwen op grond van de betreffende wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door Thuis Trouwen aan hem verstrekte gegevens. 
 1. De Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat aan Thuis Trouwen alleen persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover de Wederpartij hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De Wederpartij zal een derde op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.
 1. De Wederpartij vrijwaart Thuis Trouwen tegen elke aanspraak van haar medewerkers of overige derden jegens Thuis Trouwen in verband met schending door Wederpartij van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Thuis Trouwen.

Artikel 13 – Rechten

 1.  Niets van wat Opdrachtgever van Thuis Trouwen heeft bekomen mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook. Thuis Trouwen behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Thuis Trouwen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thuis Trouwen niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 1. Voor zover Thuis Trouwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thuis Trouwen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 15 – Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Thuis Trouwen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Thuis Trouwen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 16 – Toepasselijkheid recht

 1. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17– Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Groningen. 
 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 1. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.